Så genomförs OVK

OVK-besiktningen börjar oftast med att vi kommer överens om ett fast pris för besiktningen. Därefter går våra besiktningsmän igenom förutsättningarna för besiktningen.

– Finns tidigare besiktningsprotokoll tillgängliga?

– Finns ritningar eller driftkort m.m?

Därefter lägger vi upp en planering för när respektive lägenhet ska besökas och aviserar i god tid innan genom att lägga informationsbrev i brevlådorna.

Vi tar i allmänhet hand om nyckelhanteringen och delar ut nyckelkuvert som vi samlar in på morgonen. Vi besöker sedan lägenheterna i uppgjord ordning och kontrollerar att ventilerna för utsug och ersättningsluft fungerar på avsett sätt och är fria från föroreningar. Vi noterar på lägenhetsnivå vad som har kontrollerats och utfallet av kontrollen.

Resultatet sammanställs sedan i ett protokoll som sänds till fastighetsägaren och byggnadsnämnden. Om det finns avvikelser så lämnar vi information om vad som behöver göras för en godkänd OVK. 

OVK besiktning för din BRF i Stockholm

I en bostadsrättsförening (BRF) är det avgörande med ett effektiv ventilationssystem för att skapa en trivsam boendemiljö. Med en OVK-besiktning kan du garantera att ventilationssystemet fungerar som det ska.

Vanliga fel vid OVK

Det är vanligt att dåligt fungerande ventilation orsakar olägenheter i form av luktspridning, röklukt, dåligt fungerande öppna spisar, felriktad luft, kallras, luft som står still, kanaler som har byggts igen eller som det är stopp i. Vi reder ut frågetecknen och sätter samman åtgärdsförslag som förbättrar inomhusklimatet.

Som huvudregel utförs oftast OVK för att kartlägga vilka brister som finns för att därefter sätta samman ett åtgärdspaket. Men det går också bra att kombinera OVK-besiktningen med rengöring av kanalsystemet, samt vid behov, kartläggning av kanalerna.

Men om ventilationssystemet i allt väsentligt fungerar på avsett sätt så är det oftast inga större problem att uppnå ett godkänt resultat redan vid besiktningen eller med små medel efter mindre förbättringar.  

Ansvaret för OVK

För att följa de specifika kraven för OVK besiktning i Stockholm, vill vi understryka att det är byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, som ska se till att OVK besiktning utförs. Ägaren ska välja en sakkunnig funktionskontrollant, som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. 

Kravet på OVK finns sedan 1991. Det bör finnas OVK-protokoll för byggnaden, hos kommunens byggnadsnämnd vad avser tidigare utförda kontroller. Kommunens byggnadsnämnd följer sedan upp att OVK utförs med den regelbundenhet som krävs och de intervaller som gäller.  

Kraven finns i bygglagstiftningen.

Kommunen ansvarar för kontroll och tillsyn. Det är kommunens byggnadsnämnd som ska övervaka att byggnadens ägare sköter sina skyldigheter för OVK. Om byggnadens ägare inte genomför OVK kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att genomföra den. Om det framgår av ett protokoll att kraven om funktionskontroll inte uppfylls, kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att åtgärda bristerna. 

OVK ska göras regelbundet 

OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var 3 eller 6 år (återkommande besiktning). Se nedan vad som gäller för olika kategorier av byggnader. 

Byggnader och typ av ventilationssystem samt besiktningsintervall 

Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem: 3 år 

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation: 3 år 

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation: 6 år 

En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation. Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning. 

Hur ska funktionskontrollen göras?

Vid varje OVK besiktning ska det kontrolleras att: 

  • Ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden. 
  • Instruktioner och skötselanvisningar finns lätttillgängliga.
  • Ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett. 

Vid den första besiktningen ska det dessutom kontrolleras att:

  • Funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter. 

Vid återkommande besiktningar ska funktionskontrollanten:

  • Kontrollera att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk 
  • Undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.

Det är byggnadens ägare som sedan får avgöra om förslagen till energieffektiviserande åtgärder ska genomföras. 

Vid varje besiktning ska funktionskontrollanten skriva ett protokoll som redovisar resultatet. Kontrollanten ska påtala fel och brister i ventilationen och anteckna dem i protokollet. Kontrollanten ska underteckna protokollet och lämna ett exemplar till byggnadens ägare och skicka ett exemplar till byggnadsnämnden.

Kontakta oss

Om oss

Fluetec AB utför OVK på alla typer av system. Våra besiktningsmän har riksbehörighet K. Vi har över 25 års erfarenhet från att utföra OVK av allt ifrån självdragshus från 1600-talet i Gamla stan via sekelskifteshus och nyare byggnader i övriga innerstan till stora kontorsbyggnader och köpcentrum

Kontakta oss